پینگ پنگ

تنیس روی میز قهرمانی دنیا، فزونی امیرحسین هدایی در گام نخست

ملی پوش تنیس روی میز کشورمان به اولین پیروزی اش در رقابت های قهرمانی دنیا دست یافت.

19 تیر 1398